KVKK

KVKK Aydınlatma Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

“haberlen” olarak tarafımıza ait olan haberlen.net internet sitesi ve mobil uygulaması (Birlikte kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır) üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyoruz ve bu nedenle de işbu Aydınlatma Metninde yapacağımız bilgilendirmeler vasıtasıyla size konu çerçevesinde aydınlatmayı amaçlıyoruz:

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) ve Kanun’a bağlı sair ikincil düzenlemelere ve Kurum kararlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz Uygulama’nın tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü: Uygulama ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.

 

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz Uygulama deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca soru/cevap ve benzeri her türden değerlendirmelerinizin ve yorumlarınızın Uygulama’da yayınlanması da Uygulama’nın sair meşru menfaatleri kapsamında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde Uygulama üzerinde işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

 

• Üyelik işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/2(c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

• Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2 (ç) maddesinde açıkça belirtilen hukuki sebebe dayanır.

• Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun’daki 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.

• Pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, Kanun’un 5/1 maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilir.

• Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Uygulama üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması ve de haberlen tarafından sair şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

 

Bunun yanı sıra kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Uygulama’nın iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine izin vermiş olmanız halinde söz konusu faaliyetleri Uygulama adına gerçekleştiren çözüm ortaklarına da veri aktarımı yapılması mümkündür. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Uygulama sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla ve de Uygulama üzerinde yer alan her türden veri gerişi imkanı olan boşluklar, yorum kutuları, cevap kısımları, üyelik kayıt formları ve sair formlar ya da Uygulama canlı destek paneli ve de ilgili analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra uygulamada kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir.

 

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için de Çerezler ve Çerez Kullanımı İzinleri Hakkında Bildirim’i okuyabilirsiniz.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

– Veri sahibi olarak haberlen’ya [email protected] e-posta adresi ya da resmi şirket adresi üzerinden başvurarak;

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

– Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Uygulama’ya iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Uygulama Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ilgili tarifedeki ücret talep edilebilir.

Son Güncelleme