SEGBİS sistemi nedir? SEGBİS ne demek?

SEGBİS sistemi nedir? SEGBİS ne demek?

SEGBİS sistemi, yeni yargı sistemi içerisinde yer alıyor. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi olarak bilinen ve video konferans yöntemi ile suçlamayı ifade eden SEGBİS sistemi, şahitlerin dinlenmesi…

SEGBİS Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi sayesinde ifade alma ve sorgu harekâtları ile mahkemelerin video kaydına alınması; Cumhuriyet Başsavcılığı veya duruşmanın yargı etrafı dışında bulunan veya duruşmada hazır bulunamayan şahısların kuşkulu, maznun, şahit, davacı, katılan vs. video konferans yoluyla dinlenilmesi ve ifadelerinin kayda alınması ihtimali sağlanmıştır.

SEGBİS’in kullanılması neticesinde, 5271 rakamlı Ceza İdraki Yasasının 52, 58, 94, 147/1-h, 180, 196 ve 219 uncu maddelerinde öngörülen ifade alma, sorgu ve mahkeme harekâtlarında teknik imkânlardan faydalanma, sesli görüntülü irtibat tekniğini kullanma ve teknik taşıtlarla kayda almaya dair tertip etmelerin aktif bir biçimde uygulanması; ifadesi ya da korunması alınacak şahısların bizzat duruşmasınca dinlenilmesi ya da denetlenmesi, bunun neticeyi olarak dosyaya, şahsa ve vakaya göre daha sıhhatli ifade alınması; duruşmaca mahkemelerin daha aktif yönetimi ve duruşmanın, mahkeme sırasında asıllaşan vakalara ve tarafların beyanlarına daha iyi vukûfiyeti; yol hapsetmesi uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması gibi faydalar sağlanabilecektir.

Mevzuya ait olarak Ceza İdraki Yasasının;

1. "Şahitlerin dinlenmesi" kenar başlıklı 52 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; "

3 Şahitlerin dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak;

a Mağdur çocukların,

b Mahkemeye getirilmesi muhtemel olmayan ve şahitliği maddî reelin ortaya çıkarılması açısından lüzumlu olan şahısların, Şahitliğinde bu kayıt lüzumludur.

4 Üçüncü fıkra kararının uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, yalnızca ceza idrakinde kullanılır.";

2. "Şahide ilk evvel sorulacak sualler ve şahidin korunması" kenar başlıklı 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "

3 Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, şahit için ağır bir risk teşkil edecek ve bu risk başka cinsli önlenemeyecekse ya da maddî reelin ortaya çıkarılması açısından risk oluşturacaksa; hâkim, hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da şahidi dinleyebilir. Şahidin dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü aktarma yapılır. Sual sorma hakkı gizlidir.";

3. "Bilirkişilere uygulanacak kararlar" kenar başlıklı 62 inci maddesinin bcerahatçi fıkrasında; "

1 Şahitlere ait kararlardan alttaki maddelere ters olmayanlar bilirkişiler hakkında da uygulanır.";

4. "Şahit ve bilirkişilerin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri" kenar başlıklı 180 inci maddesinde; "1 Hastalık veya malûllük veya giderilmesi imkânı bulunmayan başka bir sebeple bir şahit veya bilirkişinin uzun ve evvelden bilinmeyen bir zaman için mahkemede hazır bulunmasının imkânlı bulunmayacağı anlaşılırsa, duruşma onun bir naiple veya istinabe yoluyla dinlenmesine karar verebilir.

2 Bu karar, evlerinin yetkili duruşmanın yargı etrafı dışında bulunmasından dolayı getirilmesi güç olan şahit ve bilirkişinin dinlenmesinde de uygulanır.

3 Davayı görmekte olan duruşma, gereklilik olmadıkça, büyükşehir belediye hudutları içerisinde bulunan şikâyetçi, katılan, maznun, müdafi veya vekil, şahit ve bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlenmesine karar veremez.

4 İstinabe olunan duruşma, büyükşehir belediye hudutları içerisinde ise, alakalılar kendi yargı etrafında bulunmasa da büyükşehir belediye hudutları içerisinde yerine getirilmesi gereken istinabe belgesini geri çevirmeksizin gereğini yapar.

5 Yukarıyadaki fıkralar içeriğine göre şahit veya bilirkişinin aynı anda görüntülü ve sesli irtibat tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri imkânının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır. Buna imkân verecek teknik teçhizatın kurulmasına ve kullanılmasına ait temel ve usuller idaremelikte gösterilir.";

5. "İfade ve sorgunun stili" kenar başlıklı 147 nci maddesinin bcerahatçi fıkrasının h bendinde; "1 Kuşkulunun veya maznunun ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde alttaki hususlara uyulur: ... h İfade ve sorgu operasyonlarının kaydında, teknik imkânlardan faydalanılır.";

6. "Maznunun mahkemeden bağışık yakalanması" kenar başlıklı 196 ncı maddesinde; "

1 Duruşmaca sorgusu yapılmış olan maznun veya bu hususta maznun tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, duruşma maznunu mahkemede hazır bulunmaktan bağışık tutabilir.

2 Maznun, alt hududu beş sene ve daha fazla mapus cezasını gerektiren kabahatler hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile maznun ve müdafiine bildirilir. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması lüzumlu değildir. Sorgusundan evvel maznuna, ifadesini temel duruşması huzurunda vermek isteyip istemediği sorulur.

3 Sorgu zabtı mahkemede okunur.

4 Yukarıyadaki fıkralar içeriğine göre maznunun aynı anda görüntülü ve sesli irtibat tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi imkânının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılır.";

7. "Mahkeme zabtı" kenar başlıklı 219 uncu maddesinde; "

1 Mahkeme için zabıt yakalanır. Zabıt, duruşma başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafını imza atılır. Mahkemede yapılan harekâtların teknik taşıtlarla kayda alınması halinde, bu kayıtlar müddet geçirilmeksizin yazılı zabta dönüştürülerek duruşma başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafını imza atılır.

2 Duruşma başkanının bahaneyi bulunursa zabıt, azaların en kıdemlisi tarafını imza atılır.";