Sınavda okunacak dualar neler: Sınav duası nedir? İşte LGS öncesi başarılı olmak için sınavda okunacak sureler

Sınavda okunacak dualar neler: Sınav duası nedir? İşte LGS öncesi başarılı olmak için sınavda okunacak sureler

İmtihanda okunacak dualar, bu hafta sonu uygulanacak olan LGS evveli veliler ve talebelerin odaklandığı mevzulardan oldu. Liselere giriş kapsamında asıllaşacak olan imtihanda talebeler kendilerine…

İmtihanda hangi dualar okunur suali, LGS imtihanına saatler kala veli ve talebelerin yoğunlaştığı mevzulardan oldu. LGS galibiyet duası ile milyonlarca veli çocuklarının zaferli olması ve istedikleri liseye yerleşmesi için dualarda bulunacak. Manevi açıdan ehemmiyet talep eden imtihanda okunacak dualar Kalem suresinin de içerisinde bulunuyor.

İmtihan Duası Türkçe Okunuşu

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana destekçi kuvvet kısmet eyle. Bu dua imtihana girilmeden 3 defa okunursa, Allah sınava girecek olan bireye destekçi olacaktır.

Sınavda okunacak dualar neler: Sınav duası nedir İşte LGS öncesi başarılı olmak için sınavda okunacak sureler

İmtihan Duası Arapça Okunuşu

Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.

Kalem Suresi Arapça Okunuşu

Nûn vel kalemi ve mâ yesturûnyesturûne. Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûnmecnûnin. Ve inne kir le ecran gayra memnûnmemnûnin. Ve inneke le alâ hulukın azîmazîmin. Fe se tubsıru ve yubsırûnyubsırûne. Bi eyyikumul meftûnmeftûnu. İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a'lemu öğren muhtedînmuhtedîne. Fe lâ tutııl mukezzibînmukezzibîne. Veddû lev tudhinu fe yudhinûnyudhinûne. Ve lâ tutı' kulle hallâfin mehînmehînin. Hemmâzin meşşâin bi nemîmnemîmin. Mennâın lil hayri mu'tedin esîmesîmin.

Utullin ba'de zâlike zenîmzenîmin. En kâne zâ mâlin ve benînbenîne. İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelînevvelîne. Se nesimuhu alâl hurtûmhurtûmi. İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti, iz aksemû le yasrimunnehâ musbihînmusbihîne. Ve lâ yestesnûnyestesnûne.

Sınavda okunacak dualar neler: Sınav duası nedir İşte LGS öncesi başarılı olmak için sınavda okunacak sureler

Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûnnâimûne. Fe asbahat kes sarîmsarîmi. Fe tenâdev musbihînmusbihîne. Enıg'dû alâ harsikum in kuntum sârımînsârımîne. Fentalekû ve hum yetehâfetûnyetehâfetûne. En lâ yedhulennehâl yevme aleykum miskînmiskînun. Ve gadev alâ hardin kâdirînkâdirîne. Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûndâllûne. Bel nahnu mahrûmûnmahrûmûne. Kâle evsatuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûntusebbihûne. Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimînzâlimîne. Fe akbele ba'duhum alâ ba'dın yetelâvemûnyetelâvemûne. Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâgîntâgîne. Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûnrâgıbûne. Kezâlikel azâbazâbu, ve le azâbul âhırati ekberekberu, lev kânû ya'lemûnya'lemûne. İnne lil muttakîne inde rabbihim cennâtin naîmnaîmi. E fe nec'alul muslimîne kel mucrimînmucrimîne. Mâ lekum, sevince tahkumûntahkumûne. Em lekum kitâbun fîhi tedrusûntedrusûne. İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûntehayyerûne. Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum le mâ tahkumûntahkumûne. Su Baskın hum eyyuhum bi zâlike zeîmzeîmun. Em lehum şurakâu, felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikînsâdikîne. Yevme yukşefu an sâkın ve yud'avne ilâs sucûdi fe lâ yestetîûnyestetîûne. Hâşiaten ebsâruhum terhekuhum zilletun, ve kad kânû yud'avne ilâs sucûdi ve hum sâlimûnsâlimûne.Fe zernî ve men yukezzibu bi hâzâl hadîshadîsi, se nestedricuhum min haysu lâ ya'lemûnya'lemûne.

Sınavda okunacak dualar neler: Sınav duası nedir İşte LGS öncesi başarılı olmak için sınavda okunacak sureler

Ve umlî lehum, inne keydî metînmetînun. Em tes'eluhum ecran fe hum min magramin muskalûnmuskalûne. Em inde humul gaybu fe hum yektubûnyektubûne. Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhıbil hûthûti, iz nâdâ ve huve mekzûmmekzûmun. Levlâ en tedârakehu ni'metun min rabbihî le nubize öğren arâi ve huve mezmûmmezmûmun. Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihînsâlihîne. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûnmecnûnun. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemînâlemîne