Son dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Son dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Kontratı'nin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini yalanladı.

'Bayana Müteveccih Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çabaya Dair Avrupa Konseyi Kontratı', Cumhurbaşkanı Kararının, 20 Mart 2021'de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedildi. Cumhurbaşkanı Kararında, mevzubahisi kontratın Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verildiği bildirildi.

Çekilme kararının yürürlüğe girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da çok rakamda dava açıldı. Danıştay 10'uncu Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini yalanlarken, iptal istemlerini ise mahkemeli olarak ele aldı. Danıştay Savcısı, kararın iptali güzergahında görüş bildirdi. Danıştay 10'uncu Dairesi, görülen 4 mahkemede tarafların ve Danıştay savcısının görüşlerini alması sonrası kararını açıkladı. Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Kontratından çekilmesi istikametindeki Cumhurbaşkanlığı Kararını hukuka uygun bularak, davanın reddine karar verdi.

'CUMHURBAŞKANINA BU YETKİLER TANINMIŞTIR'

Kararda, Tüzük'nın onaylama yetkisini Cumhurbaşkanına vermiş olması, enternasyonal antlaşmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin aktüel çıkarları verimine olup olmadığı mevzusunda son değerlendirmenin Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağını ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Enternasyonal antlaşmaların onaylanması veya sona erdirilmesine müteveccih operasyonlar, kaliteleri haysiyetiyle hem iç hukukta hem de enternasyonal hukukta netice doğurmakta olup, Cumhurbaşkanına devletin başı olması sebebiyle bu operasyonlara dair yetkiler tanınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi ile bir enternasyonal antlaşmayı onaylama veya sona erdirme mevzusunda Cumhurbaşkanına bütün bir yetki tanınarak bu operasyonlar Cumhurbaşkanının takdirine vazgeçilmiştir" denildi.

'HUKUKA TERSLİK GÖRÜLMEMİŞTİR'

Tüzük uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin başı olan ve yürütme yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanı tarafından 'Devlet Başkanı' sıfatıyla temsil edildiğine dikkat çekilen kararda, "Yabancı ülkelerle Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, bu kapsamda enternasyonal antlaşmaların imza atılması, mülakat edilmesi, onaylanması, onaylanmış bulunan enternasyonal antlaşmaların feshedilmesi, sona erdirilmesi ve antlaşmalardan çekilme hususları da Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'ni Devlet Başkanı sıfatıyla temsil yetkisi içerisinde kalmaktadır. Bu haysiyetle; dava mevzusu Cumhurbaşkanı Kararının, Tüzük tarafından verilen yürütme ve temsil yetkisi ile 9 rakamlı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde verilen yetkiye istinaden kuruluş edilmiş olması; 9 rakamlı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesinde enternasyonal antlaşmaları sona erdirmenin Cumhurbaşkanı kararı ile olacağının tertip edilmiş olması, uygun bulma kanunu sonrasında enternasyonal antlaşmayı onaylayıp onaylamama mevzusunda takdir yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının yürütme faaliyetine ait sona erdirme yetkisini kullanırken kanunuma uzvunun bir operasyon kuruluş etmesine gerek bulunmaması sebepleriyle, dava mevzusu Cumhurbaşkanı Kararında yetki ve biçim unsurları istikametinden hukuka terslik görülmemiştir. Dava mevzusu Cumhurbaşkanı kararı ile mevzubahisi kontratın yürütme yetkisini haiz Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinde yetkide ve usulde paralellik prensibine terslik bulunmamaktadır" denildi.

REDDİNE KARAR VERİLDİ

Bayana müteveccih şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması emeliyle iç hukukta Tüzük ve 6284 rakamlı Kanun başta olmak üzere bir hayli tertip etmenin bulunmakta olduğuna da dikkat çekilerek, "Bu tertip etmelere dayalı uygulamaların da tanımlanan tasarı dahilinde yaşama geçirildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Tüzük tarafından verilen temsil yetkisi ve 9 rakamlı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine verilen yetkiye istinaden kuruluş edilmiş olan dava mevzusu Cumhurbaşkanı kararında hukuka terslik bulunmadığı ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği neticesine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Rey çokluğuyla alınan kararla alakalı 30 gün içerisinde Danıştay Yönetimsel Dava Daireleri Heyeti'na temyiz müracaatında bulunulabileceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

İstanbul Kontratı’nin feshedilmesine ait Cumhurbaşkanı Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, Bakanlar Heyeti Kararı ile onaylanan “Bayanlara Müteveccih Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çabaya Ait Avrupa Konseyi Kontratı” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. Karar, 9 rakamlı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.