Son dakika haberi: Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika haberi: Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika haberi... AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yine Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Ait Kanun Öneriyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi…

Kabul edilen yasaya göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan farklılıkla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Müesseseyi SGK, şehir özel yönetleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına YİKOB olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Ancak tertip edici ve sorgulayıcı müesseselerce verilen yönetimsel para cezaları, Kovid-19 ile gayret kapsamında verilen yönetimsel para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan yönetimsel para cezaları kapsam dışında olacak.

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten evvelki yarıyıllara ait borçlar şöyle:

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 2021 seneyi için tahakkuk eden motorlu araçlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

- Yapılan tespitlere ait olarak vergi hakikatine bağlı olmayan vergi cezaları, yönetimsel para cezaları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için gelmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; firmada mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan veyahut kayıtlarda yer aldığı halde firmada bulunmayan emtia, makine, donanım, demirbaşlar ile adaleye mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

- Gümrük Kanunu ve alakalı diğer kanunlar kapsamında gümrük mükellefliği doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, yönetimsel para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen müddetlerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun alakalı maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 seneyi nisan ayı ve evvelki aylara ait sigorta primi, emeklilik keseneği ve müessese karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- 2021 seneyi nisan ayı ve evvelki aylara ait isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- Özel kalitedeki inşaatlar ile ihale mevzusu işlere ait yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit neticesinde bulunan yetersiz emekçilik meblağı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İşlenen fiillere ait olup alakalı kanunları uyarınca uygulanan yönetimsel para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- Alakalı kanunları gereğince takip edilen 2021 seneyi nisan ayı ve evvelki aylara ait damga vergisi, özel harekât vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

- Şehir özel yönetlerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten evvel olduğu halde tertip etmenin yayımı tarihi haysiyetiyle ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

HESAPLAMADA KULLANILACAK Yİ-ÜFE AYLIK METAMORFOZ ORANI

Yasayla belediyelere olan borçların da yapılandırılması öngörülüyor. Buna göre belediyelerin, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 30 Nisan 2021 tarihinden evvelki yarıyıllara, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme faiz ve zamları; 2021 senesine ait olarak mevzubahisi tarihten evvel tahakkuk eden vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da kanunun kapsamında yer alıyor.

Öte yandan belediyelerin, Belediye Kazançları Kanunu'na göre vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvel olduğu halde bu tertip etmenin yayımı tarihi haysiyetiyle ödenmemiş olan fiyat ve pay alacakları; Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi mevzubahisi tarih olduğu halde bu tertip etmenin yayımı tarihi haysiyetiyle ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık fiyatı alacakları; megakent belediyelerinin Etraf Kanunu'nun "İzin alma, arıtma ve bertaraf etme mükellefliği" başlıklı maddesine göre vadesi 30 Nisan 2021'den evvel olduğu halde önerinin kanunlaştığı tarihte ödenmemiş katı atık fiyatı alacakları ile tüm bunlara bağlı fer'i alacakları da yapılandırmaya dahil ediliyor.

Kanuna göre, tertip etmenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları, Türkiye İstatistik Müessesesinin her ay için tanımladığı 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya maliyetleri endeksi Toptan Eşya Fiyatları Endeksi aylık metamorfoz oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici maliyetleri endeksi ÜFE aylık metamorfoz oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici maliyet endeksi Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek.

TAHSİLİNDEN BIRAKILACAK NETLEŞMİŞ ALACAKLAR

Kanunla netleşmiş bazı alacaklar için de yapılandırmaya gidiliyor. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, şehir özel yönetleri ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan tertip etmenin kanunlaşarak yayımlandığı tarih haysiyetiyle şu borçların tahsilinden bırakılacak:

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veyahut ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile ödenmemiş alacağın yalnızca feri alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine bu tertip etmenin yayım tarihi haysiyetiyle Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ; kanunda belirtilen zaman ve biçimde tamamen ödenmesi koşuluyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile daha evvel ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veyahut ödeme süresi henüz geçmemiş ve bir vergi hakikatine bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak sebebiyle kesilmiş vergi cezalarının yüzde 50'si ve bu meblağa gecikme zammı yerine bu tertip etmenin yayımı tarihine kadar Yİ- ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ; ödenmemiş alacağın yalnızca gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ, kanunda belirtilen zaman ve biçimde tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 50'sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veyahut ödeme süresi henüz geçmemiş ve bu tertip etmede sıralanan yönetimsel para cezalarının tamamıyla bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veyahut ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan diğer asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ve ödenmemiş alacağın yalnızca fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine bu tertip etmenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ kanunda belirtilen zaman ve biçimde tamamen ödenmesi koşuluyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tamamı,

- Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun'un ilk iki maddesi gereğince ödenmesi gerektiği halde bu tertip etmenin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan meblağların ödenmesi halinde Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamı.

VADESİNDE ÖDENMEMİŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE YAPILANDIRMA

Kanuna göre, Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen vadesi geldiği halde ödenmemiş veyahut ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamıyla bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu tertip etmenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ ile yönetimsel para cezalarının tamamının tahsilinden bırakılacak.

Ticaret Bakanlığının vadesi geldiği halde ödenmemiş veyahut ödeme süresi henüz geçmemiş ve gümrük mükellefliği sebebiyle gümrük vergileri gerçeklerine bağlı olmaksızın kesilmiş yönetimsel para cezaları ile Kusurlar Kanunu'nun iştirak kararları sebebiyle kesilmiş yönetimsel para cezalarının yüzde 50'sinin kanunda belirtilen zaman ve biçimde tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 50'si ödenmeyecek.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş yönetimsel para cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri gerçeğinin tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu tertip etmenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak gerçeklerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tamamı tahsil edilmeyecek.

Yasaya göre, her bir vasıta için tertip etmenin kanunlaşmasından evvel ödenecek olan motorlu araçlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre verilen trafik yönetimsel para cezası, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş fiyatı ve yönetimsel para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ ile katsayı meblağının en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde kanunda belirtilen taksit ödeme vaktince fenni muayeneye izin verilecek.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve içkili alkollerin üreticileri ve ithalatçıları, Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkisi kapsamında kullanılma lüzumluluğu getirilen özel yafta ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için bu yasa ile yapılandırılan Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun alakalı cetvellerinde yer alan ürünlere ait özel tüketim vergisi, vadesi 1 Ekim 2020 tarihinden sonra gelen katma değer vergisi ve bu vergilere ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine tertip etmenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın tamamını ödeyecek.

Tertip Etme kapsamında yapılandırılan meblağların, öngörülen zaman ve biçimde ödenmemesi halinde vade tarihinde farklılık yapılmayacak.

BELEDİYE VE YİKOB'LARIN ALACAKLARI

Belediye Kazançları Kanunu'nun "Fiyata Tabi İşler" ile "Müze giriş fiyatları ile madenlerden belediyelere pay" başlıklı maddelerine göre tahsili gereken fiyat ve paylar ile su, atık su ve katı atık fiyatı alacaklarından vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvel olduğu halde bu tertip etmenin yayımı tarihi haysiyetiyle ödenmemiş olanlar hakkında yapılacak hesaplamalar neticeyi tanımlanan meblağların ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı her türlü ceza ve zamlarının tahsilinden bırakılacak.

Megakent belediyelerinin, Etraf Kanunu'nun "İzin alma, arıtma ve bertaraf etme mükellefliği" başlıklı maddesi uyarınca vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvel olduğu halde ödenmemiş katı atık fiyatı alacak hakikatlerinin tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi kontratlarda düzenlenen her türlü zamlar hakkında da hesaplanacak meblağların ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı ceza, gecikme faizi ve zammı ödenmeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon Yöneti Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında megakent belediyeleri su ve kanalizasyon yönetlerinin mevzubahisi tarihten evvel ödenmemiş su ve atık su kıymeti alacak hakikatlerinin tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zamları, hesaplamalar neticeyi tanımlanan meblağların ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek.

Öte yandan, tertip etmeyle YİKOB’ların vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvel olduğu halde ödenmemiş ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacak hakikatleri ile buna bağlı fer'i alacakları da yapılandırılacak. Bu madde kararından faydalanmak isteyen borçluların maddede belirtilen koşulların yanı gizeme dava açmamaları, açılmış davalardan bırakmaları ve kanun yollarına müracaat etmemeleri koşulu aranacak.

Bazı Alacakların Yine Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Ait Kanun, netleşmemiş veya dava safhasındaki amme alacaklarının yapılandırılmasına ait kararlar kapsıyor.

Tertip Etmenin yayımı tarihi haysiyetiyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veyahut dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya yönetçe yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50'si ile bu meblağa ait faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; belirtilen zaman ve biçimde tamamen ödenmesi koşuluyla vergilerin ve gümrük vergilerinin yüzde 50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/yönetimsel para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden bırakılacak.

Tertip Etmenin yayımı tarihi haysiyetiyle gümrük vergilerine ait gümrük mükellefliği doğmuş ve yönetimsel itiraz süresi geçmemiş veya yönetimsel itiraz mercilerine erişmiş tahakkuklar için de bu karar uygulanacak.

Alakasına göre istinaf veya temyiz müddetleri geçmemiş veyahut istinaf/itiraz veya temyiz yoluna müracaat etilmiş, karar düzenleme arz süresi geçmemiş veya karar düzenleme yoluna müracaat etilmiş olan ikmalen, resen veya yönetçe yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklarda, buna göre ödenecek alacak hakikatlerinin tespitinde, kanunun yayımı tarihi haysiyetiyle tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son aşamadaki meblağ temel alınacak.

Yalnızca vergi cezalarına ve gümrük mükellefliğiyle alakalı yönetimsel para cezalarına ait dava açılmış olması halinde; asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin bu kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olması veya belirtilen zaman ve biçimde ödenmesi koşuluyla tamamı ve bunlara bağlı gecikme zamları tahsil edilmeyecek.

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına ve gümrük mükellefliğiyle alakalı yönetimsel para cezalarına ait verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın yüzde 25'inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ait karar olması halinde tasdik edilen cezanın yüzde 50’sinin, terkin edilen cezanın yüzde 10’unun, bozulan kısmın yüzde 25’inin belirtilen zaman ve biçimde tamamen ödenmesi koşuluyla kalan cezaların tahsilinden bırakılacak.

ANLAŞMAZLIKLI PARA CEZALARINA DA YAPILANDIRMA

Tertip Etmeyle kanun kapsamındaki yönetimsel para cezalarından anlaşmazlıklı olanlar ile kanun kapsamındaki ecrimisillerden anlaşmazlıklı olanlar da yapılandırılıyor.

Alacakların tespitinde temel alınacak olan en son karar, tarhiyata, tahakkuka, yönetimsel yaptırım kararına, ecrimisile ait ihbarname, düzenleme ihbarnamesine müteveccih verilen ve kanunun yayımı tarihinden evvel taraflardan birine şartname edilmiş olan karar olacak.

Uzlaşma kararlarından faydalanılmak üzere müracaatta bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş veyahut uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde kararından faydalanacak. Bu karardan faydalanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan bırakılması ve kanun yollarına müracaat etilmemesi koşul olacak.

BAŞLAYAN TAHLİLLER DEVAM EDECEK

Tertip Etmenin yayımı tarihinden evvel başlanıldığı halde bitirilememiş olan vergi tahlilleri ile takdir, tarh ve tahakkuk harekâtlarına bu kanunu matrah ve vergi artırımına ait kararları gizli kalmak kaydıyla devam edilecek. Bu operasyonların bitirilmesinden sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması tertip ediliyor. Bu karardan faydalanma, ihbarname beyannamesine bağlı müracaat ve ödeme vakitleri de tanımlanarak kaideye bağlanıyor. Ayrıca tertip etmeden faydalanmanın genel müracaat süresi içinde şartname edilen ihbarnameler için değişik müracaat süresi ve buna bağlı olarak birinci taksit ödeme süresi tanımlanıyor.

İştirak sebebiyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın yüzde 25’ini belirtilen zaman ve biçimde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inin tahsilinden bırakılacak.

Tertip Etmenin yayımı tarihinden evvel pişmanlık arzı ile verilip ödeme doğrultusundan koşulların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve kanunun yayımı tarihi haysiyetiyle şartname edilmemiş olan vergi cezaları hakkında bu madde kararları uygulanacak.

Asla bağlı vergi cezalarının bu tertip etme kapsamında tahsilinden bırakılabilmesi için verginin bu kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olması gerekecek.

Tertip Etmenin yayımı tarihinden evvel bitirildiği halde, bu tarihte veyahut bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına erişen takdir kurulu kararları ve vergi tahlil raporları üzerine zorunlu tarh ve şartname harekâtları yapılacak ve belirtilen biçimde, tanımlanan meblağın tamamen ödenmesi koşuluyla bu tertip etmenin kararlarından faydalanılacak. Eş tertip etme, gümrük vergisi için de uygulanacak.

Kanunun yayımı tarihi haysiyetiyle Vergi Usul Kanunu'nun tarhiyat evveli uzlaşma kararlarına göre uzlaşma arzında bulunulmuş ancak uzlaşma günü gelmemiş veyahut uzlaşma sağlanamamış olmakla beraber vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe şartname edilmemiş alacaklar da bu tertip etmeden faydalanacak.

Vergi Usul Kanunu'nun, pişmanlık ve ıslah başlıklı kararları çerçevesinde beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine, bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, belirtilen zaman ve biçimde tamamen ödenmesi koşuluyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden bırakılacak.

Kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağ, belirtilen koşullarda tamamen ödenmesi halinde gecikme faizi ve vergi cezaları alınmayacak.

EMLAK VERGİLERİ DE YAPILANDIRILIYOR

30 Nisan 2021 dahil, bu tarihten evvel verilmesi gerektiği halde emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya vergisi yetersiz tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; belirtilen biçimde tamamen ödenmesi koşuluyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden bırakılacak.

Kazanç Vergisi Kanunu'nda diğer fiyat mükelleflerinin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bu tarih dahil vergi dairelerine müracaat eterek 2021 takvim senesine ait kazanç vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine şirketleri kaydıyla evvelki yarıyıllara ait olarak rastgele bir vergi ve ceza aranmayacak.

Bu mükelleflerden daha evvel mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu tertip etmeye göre yaptıkları başvuru tarihi temel alınacak.

Kanun ile matrah ve vergi artırımı yoluyla şirket kayıtlarının fiili gidişatlarına uygun hale getirilerek, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Buna göre, mükelleflerin kazanç ve müesseseler vergisi matrahlarını artırarak belirtilen zaman ve biçimde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları seneler için senelik kazanç ve müesseseler vergisi analizi ve bu senelere ait olarak bu vergi cinsleri hakkında daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. Bu biçimde beyan edilecek kazançlara uygulanacak oran ve meblağların tespitinde ekonomik büyümelere paralel olarak tanımlanan matrahlar temel alınacak. Böylece mükelleflere, vergi cezaları ve gecikme faizlerine muhatap olmadan, vergilerini ödeme ihtimali sağlanacak ve artırımda bulunulan vergiler ve yarıyıllar için vergi analizi ve tarhiyat yapılmamak suretiyle kazançların doğru beyan edilmesi teşvik edilecek.

Kazanç ve müesseseler vergisi mükellefleri için senelik beyannamelerinde vergiye temel alınan matrahları, 31 Ağustos 2021'e kadar, 2016 takvim seneyi için yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi, 2020 seneyi için yüzde 20'den yüzde 15'e düşürüldü. Mevzubahisi oran, 2017 takvim seneyi için yüzde 30, 2018 takvim seneyi için yüzde 25, 2019 takvim seneyi için yüzde 20, 2020 takvim seneyi için yüzde 20 oranından az olmamak üzere artırılabilecek.

Ayrıca, matrah artırımında bulunan mükelleflerin beyan edecekleri ve üzerinden vergi hesaplanacak matrahlar için minimum meblağlar tanımlanıyor.

Daha evvel hasar beyan edilmiş olması veya indirim ve imtiyazlar sebebiyle matrah oluşmaması veyahut hiç beyanname verilmemiş yahut alakalı senelerde faaliyette bulunulmuş veya kazanç elde edilmiş olsa da bu faaliyetlerin ve kazançların vergi dairesinin bilgisi dışında vazgeçilmiş olması sebebiyle matrah bulunmaması halleri ile mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar neticeyi bulunan matrahlara alt hudut getiriliyor.

Müesseseler vergisi mükelleflerinin artırımda bulundukları müesseseler vergisi matrahlarının yanı gizeme vergi tevkifatına tabi olan hasılat ve iratları üzerinden tevkif edilen vergileri de artırmaları koşul olacak.

Kanunla kazanç stopaj vergisi ve müesseseler stopaj vergisine ait vergi ve matrah artırımı kararları tertip ediliyor. Mükelleflerin artırımda bulunulan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme yarıyılları ile alakalı olarak artırıma mevzu ödemeler dolayısıyla kazanç stopaj vergisi analizi ve tarhiyat yapılmayacak.

Katma Değer Vergisi mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde, artırımda bulundukları yarıyıllar için haklarında Katma Değer Vergisi doğrultusundan vergi analizi ve tarhiyatına muhatap tutulmayacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunan ve bu mevzudaki koşulları yerine getiren mükelleflerin, defter ve dokümanları araştırılmayacak ve artırıma mevzu olan vergilerle alakalı olarak tarhiyat yapılmayacak.

Mükelleflerin defter ve dokümanları üzerinde daha evvel vergi analizi yapılmış olması, alakalı seneler için mükellefler tarafından matrah veya vergi artırımında bulunulmasına mani olmadığı gibi yönetin, artırımda bulunulmayan seneler veya yarıyıllar için vergi analizi yapma hakkı gizli olacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, tertip etmenin yayımı tarihinden evvel başlanılmış olan vergi tahlilleri ve takdir harekâtlarına mani teşkil etmeyecek. Ancak maddede yer alan tahlil yapma hakkına müteveccih kararlar gizli kalmak kaydıyla vergi tahlilleri ve takdir operasyonlarının 2 Ağustos 2021'e kadar sonuçlandırılmaması halinde bu harekâtlara devam edilmeyecek. Bu zaman içerisinde sonuçlandırılan vergi tahlilleri ile alakalı tarhiyat evveli uzlaşma arzları dikkate alınmayacak.

Tahlil ve takdir neticeyi tarhiyata mevzu matrah farkı tespit edilmesi halinde, tahlil raporları ile takdir kurulu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına geldiği tarihten evvel matrah artırımında bulunulmuş olması koşuluyla tahlil ve takdir neticeyi bulunan matrah farkı, bu madde kararları ile değerlendirilecek.

Matrah veya vergi artırımına ait kararlardan defter, kayıt ve dokümanları yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar yahut hiç yaprak koymayanlar veya evrakların reel veya suretlerini tamamen yahut kısmen sahte olarak tertip edenler faydalanamayacak.

Mevzubahisi kararlardan, terör kabahatinden karar giyenler ve haklarında terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, yaradılış veya gruplara azalığı, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla iletişimi olduğu bahanesiyle adli makamlar, genel kolluk güçleri yahut Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi analizi yapılması, terörün finansmanı kabahati veya aklama kabahati kapsamında araştırılması ve incelenmesi arz edilenler de yararlanamayacak.

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık yarıyıllar halinde azami 6 denk taksitte ödenecek.

Kanun, şirket kayıtlarının düzenlenmesine, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için şirketlerde mevcut olmasına karşın kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, donanım ve demirbaşların kayıtlara intikaline ihtimal tanıyor.

Buna göre, hain, kollektif ve hain komandit işletmeler dahil kazanç ve müesseseler vergisi mükellefleri, şirketlerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, donanım ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları iş kuruluşunca tespit edilecek rayiç değeriyle, 31 Ağustos 2021'e kadar bir stok listesi ile vergi dairelerine bildirerek defterlerine kaydedebilecek. Bildirime dahil edilen bedeller için amortisman ayrılmayacak.

Bilanço temeline göre defter yakalayan mükellefler, etkinlerine kaydettikleri emtia için ayrı; makine, donanım ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açacaklar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya şirketin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecek. Makine, donanım ve demirbaşlar stoka kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman sayılacak. Şirket hesabı temeline göre defter yakalayan mükellefler ise mevzubahisi emtiayı, defterlerinin gider kısmına satın alınan mülk olarak kaydedecekler.

Beyan edilen makine, donanım, demirbaş ve emtiaların kıymeti üzerinden tabi olduğu oranların yarısı temel alınarak Katma Değer Vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile mesul sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecek. Makine, donanım ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilemeyecek. Emtia üzerinden ödenen vergi, genel temellere göre indirilecek.

Kanun, kayıtlarda yer aldığı halde firmada bulunmayan emtia, makine, donanım ve demirbaşlar hakkında uygulanacak kararları da tertip ediyor.

Hain, kollektif ve hain komandit işletmeler dahil kazanç ve müesseseler vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde şirketlerinde mevcut olmayan emtia, makine, donanım ve demirbaşlarını, 31 Ağustos 2021'e kadar emtialar bakımından aynı neviden emtialara ait cari sene kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını, makine, donanım ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları iş kuruluşunca tespit edilecek rayiç kıymetlerini dikkate alarak fatura tertip etmek ve her türlü vergisu baskın mükellefliklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına geldirebilecek.

Gayrisafi kar oranının cari sene kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu iş odalarının tanımlayacağı oranlar temel alınacak. Ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme müddetini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç denk taksitte ödenecek.

Bilanço temeline göre defter yakalayan müesseseler vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2020 tarihi haysiyetiyle tertip ettikleri bilançolarında görülmekle beraber şirketlerinde bulunmayan adaleye mevcutları ve şirketin temel faaliyet mevzusu dışındaki harekâtları dolayısıyla ödünç verme ve eş sebeplerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu meblağlar ile ortaklara borçlu bulunduğu meblağlar arasındaki net alacak meblağları ile bunlarla alakalı diğer hesaplarda yer alan operasyonlarını, 31 Ağustos 2021'e kadar bu tarih dahil vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzenleyebilecek.

Bu kapsamda beyan edilen meblağlar üzerinden hesaplanacak vergi oranı yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildi. Buna göre, beyan edilen meblağlar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecek.

Ödenen vergiler, kazanç veya müesseseler vergisinden mahsup edilmeyecek. Beyan edilen meblağlar ve ödenen vergiler, müesseseler vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek. Beyan edilen meblağlar sebebiyle ilave bir tarhiyat yapılmayacak. Beyanda bulunan müesseseler vergisi mükelleflerinin bu beyanları sebebiyle 2021 seneyi geçici vergi beyannamelerinde düzenleme gerektiği takdirde, düzenleme harekâtları beyanname verme süresi içinde yapılacak ve düzenleme harekâtları sebebiyle rastgele bir ceza veya faiz aranmayacak.

SGK ALACAKLARINDA TERTİP ETME

Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği ve müessese karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi ihtimali ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından alakalı kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel harekât vergisi ve eğitime katkı payı hakikatleri ile bu alacaklara ödeme zamanlarının bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen zaman için Yurt İçi Üretici Maliyet Endeksi temel alınarak hesaplanacak meblağın, belirtilen zaman ve biçimde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden bırakılacak.

Kanunla, 30 Nisan 2021'e kadar bu tarih dahil tamamlanmış olan özel kalitedeki inşaatlar ile ihale mevzusu işlere ait yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit neticesinde bulunan yetersiz emekçilik meblağı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları da tahsil edilmeyecek.

Kanun, 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih dahil işlenen fiillere ait uygulanan yönetimsel para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını da tertip ediyor.

Ayrıca, genel sağlık sigortalı sayılanların borçlarına aitte tertip etme yapılıyor. Buna göre borcu bulunanlara 31 Aralık 2021 tarihine kadar borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilme, bu tarihe kadar da sağlık takviyelerinden faydalanma ihtimali getiriliyor. Kanunla hiç kazanç testine girmemiş genel sağlık sigortalarının 30 Kasım 2021 tarihine kadar kazanç testine gitmeleri halinde tanımlanacak kazanç gidişatlarına göre patentlerinin aktüellenmesi sağlanacak.

Kanunla Bağ-Kur sigortalılarının muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık müddetleri sebebiyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme ihtimali verilecek.

Kanuna göre, yapılandırmadan faydalanmak isteyen borçlular, 31 Ağustos 2021'e kadar yönete müracaat etecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, şehir özel yönetlerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek meblağların ilk taksitinin 30 Eylül 2021'e kadar, Sosyal Güvenlik Müessesesine SGK bağlı tahsil dairelerine ödenecek meblağların ise ilk taksitinin 31 Ekim 2021'e kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık yarıyıllar halinde azami 18 denk taksitte ödenmesi gerekecek.

Müracaat ve taksit ödeme zamanlarının son gününün resmi tatile tesadüfmesi halinde zaman, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek. Hesaplanan meblağlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

Hesaplanan meblağların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak, hesaplanacak meblağların yüzde 90'ının tahsilinden bırakılacak. Yapılandırma neticeyi ödenecek alacağın yalnızca fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağdan yüzde 50 indirim yapılacak.

Hesaplanan meblağların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağlar üzerinden yüzde 50 indirim yapılacak.

Yapılandırma neticeyi ödenecek alacağın yalnızca fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağdan yüzde 25 indirim yapılacak.

Hesaplanan meblağların taksitle ödenmek istenmesi halinde, alakalı maddelerde yer alan kararlar gizli kalmak koşuluyla borçluların müracaat sırasında 6, 9, 12 veya 18 denk taksitte ödeme alternatiflerinden birini seçim etmeleri gerekecek. Seçim edilen taksit müddetinden daha uzun bir zamanda ödeme yapılamayacak.

Kanunla, ayrıca şehir özel yönetleri, belediyeler ve spor kulüplerine müteveccih değişik taksit alternatifleri de tertip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK'ye bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan alacakların kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı operasyonuna mevzu borç meblağının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi şartıyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün temel alınacak ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren fiş verilecek.

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin müddetinde ve bütün ödenmesi şartıyla kalan taksitlerden; bir takvim senesinde iki veya daha az taksitin, müddetinde ödenmemesi veya yetersiz ödenmesi halinde, ödenmeyen veya yetersiz ödenen taksit meblağlarının son taksiti peşin ödeme alternatifinin seçim edilmesi halinde ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile beraber ödenmesi koşuluyla bu tertip etmeden faydalanılacak.

İlk iki taksitin müddetinde bütün ödenmemesi veyahut müddetinde ödenmeyen veya yetersiz ödenen diğer taksitlerin belirtilen biçimde de ödenmemesi veya bir takvim senesinde ikiden fazla taksitin müddetinde ödenmemesi veya yetersiz ödenmesi halinde tertip etmeden faydalanma hakkı kaybedilecek. Bu karar her bir madde ve alacaklı yönetler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacak. Taksit meblağının yüzde 10'unu aşmamak koşuluyla 10 liraya kadar yapılmış yetersiz ödemeler için kanun kararları ihlal edilmiş sayılmayacak.

Alacakların, tertip etmenin yayımı tarihinden evvel Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil koşullarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit meblağları için borçlular, arz etmeleri halinde bu kanun hükümlerinden faydalanabilecekler. Bu takdirde tecil koşullarına uygun olarak ödenen taksit meblağları için tecil kararları geçerli sayılacak. Bu biçimde ödenmiş taksit meblağlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen zaman için yalnızca alakalı kanunda öngörülen faiz uygulanacak. Kalan taksit meblağları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilecek ve bu alacaklar hakkında kanun kararları uygulanacak.

Daha evvel yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular arz etmeleri halinde bu tertip etmenin kararlarından faydalanabilecek.

Kanuna göre, tertip etmeden faydalanılarak müddetinde ödenen alacaklara tertip etmenin yayımı tarihinden sonraki müddetler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer'i amme alacağı hesaplanmayacak.

Ödenecek alacaklarla alakalı olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden güvenceler iade edilecek. Ödenecek alacaklar sebebiyle tatbik edilen hacizlere mevzu mülkler, borçlunun arzı halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kararlarına göre alacaklı tahsil dairesince satılabilecek. Bu arz, ödenmesi gereken meblağların kanun kararlarına göre ödenmesine mani teşkil etmeyecek.

Tertip Etmeden faydalanmak üzere müracaatta bulunan ve alakalı maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan bırakmaları ve kanun yollarına müracaat etmemeleri gereken borçluların, bu kanun kararlarından faydalanabilmeleri için alakalı maddelerde tanımlanan müracaat zamanlarında, yazılı olarak bu istemlerini belirtmeleri gerekecek. Borçlularca, tertip etmeden faydalanılmak üzere davadan bırakılması halinde yönetçe de anlaşmazlıklar sürdürülmeyecek.

Kanuna göre; Cumhurbaşkanı, tertip etmeyle öngörülen müracaat ve ilk taksit ödeme zamanlarını bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından inanılmaz siyasi tehlikenin reelleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri sebebiyle gidişatları Vergi Usul Kanunu'na göre mücbir neden hali kabul edilenlerin, tertip etme kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı yönetlere mücbir neden hallerinin devam ettiği zaman içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme müddetleri ile Vergi Usul Kanunu'na göre mücbir neden hali bülten edilen yerlerdeki dairelere mücbir neden halinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme müddetleri, mücbir neden halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir seneye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Tertip Etmeye göre, kanunun uygulamasına ait usul ve temelleri tanımlamada alakalı yönetler yetkili olacak. Şehir özel yönetleri, belediyeler ile YİKOB'lara ait amme alacaklarına ait kararların uygulamasına dair usul ve temeller ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca tanımlanacak.

Kanuna göre, Sosyal Güvenlik Müesseseyi'nun iş kazası, iş hastalıkları gibi nedenlerle patrona rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları ile Tarım Bağ-Kurlularının prim borçlarına karşılık olarak, sattıkları ürün değerlerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK'ya ödenmesi gereken prim alacaklarının yapılandırılması tertip ediliyor.

Patronların ve üçüncü kişilerin, iş kazası ve iş hastalığı, malullük, hain malullük ve vefat halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla mükellef olduğu şahıslara müteveccih fiiller sebebiyle ödemekle mükellef bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan vaktin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen zaman için Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu kanunda belirtilen zaman ve biçimde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden bırakılacak.

SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken kazanç ve aylıklara ait borç hakikatleri ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan vaktin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen zaman için Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu kanunda belirtilen zaman ve biçimde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden bırakılacak.

Tarım Bağ-Kur'luların prim borçları nedeniyle sattıkları tarımsal ürün değerlerinden, tarımsal kesinti mesullerince kesinti yapıldığı halde müesseseye ödenmesi gereken prim meblağlarından 2021 Nisan ayı ve evvelki yarıyıllara ait borçları ile bu borçlara gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanan vaktin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen zaman için Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu kanunda belirtilen zaman ve biçimde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilinden bırakılacak.

"ÖDENTİ, ODA PAYLARI, PATENT FİYATI" TERTİP ETMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kararlarına göre, 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmesine karşın ödenmemiş olan, azaların oda ve borsalara olan ödenti, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa patent fiyatı ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne olan ödenti borçları hakikatleri tamamının, birinci taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık yarıyıllar halinde ve azami toplam altı denk taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların, alacak hakikatlerinin bu kanunun yayımı tarihinden evvel kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç gerçeklerine isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden bırakılacak.

Bu karardan faydalanılabilmesi için kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar alacaklı üniteye müracaat etilecek. Ödenmesi gereken meblağların öngörülen zaman ve biçimde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak hakikatleri ile bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar alakalı mevzuat kararlarına göre tahsil edilecek.

Bundan faydalanmak isteyen borçluların belirtilen koşulları yerine getirmelerinin yanı gizeme dava açmamaları, açılmış davalardan bırakmaları ve kanun yollarına müracaat etmemeleri koşul olacak. Kanunun yayımı tarihinden evvel dava mevzusu edilmiş ve/veya duruşmaca karara bağlanmış ve netleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra kararlarından faydalanmak üzere müracaatta bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacak. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ait suçlama giderleri ile icra giderleri ve vekalet fiyatları karşılıklı olarak arz edilemeyecek.

30 Nisan 2021 tarihi haysiyetiyle ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Antlı Mali Müşavirlik Kanunu kararlarına göre iş üyelerinin azası oldukları odalara olan ödenti borçları ile odaların Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Antlı Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının hakikatlerinin tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık yarıyıllar halinde ve azami toplam altı denk taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların, alacak hakikatlerinin bu kanunun yayımı tarihinden evvel kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç gerçeklerine isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden bırakılacak.

Bu karardan faydalanılabilmesi için bu kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı üniteye müracaat etilmesi gerekecek. Bu kapsamda ödenmesi gereken meblağların öngörülen zaman ve biçimde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak hakikatleri ile bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar alakalı mevzuat kararlarına göre tahsil edilecek.

Bundan faydalanmak isteyen borçluların belirtilen koşulları yerine getirmelerinin yanı gizeme dava açmamaları, açılmış davalardan bırakmaları ve kanun yollarına müracaat etmemeleri gerekecek. Kanunun yayımı tarihinden evvel dava mevzusu edilmiş ve/veya duruşmaca karara bağlanmış ve netleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra kararlarından faydalanmak üzere müracaatta bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacak. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ait suçlama giderleri ile icra giderleri ve vekalet fiyatları karşılıklı olarak arz edilmeyecek.

İŞ ODALARININ ALACAKLARI

Kanuna göre, taşıt muayenelerini müddetinde yaptıramamış olanların, taşıt muayenelerinin yapılmasını teşvik etmek emeliyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu harekâtı yaptırmaları koşuluyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine tertip etmenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, tertip etmenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranı kullanılarak bulunan meblağı ödeme ihtimali sunulacak.

Bu tertip etmeyle anlaşmazlıklı borçlarını yapılandırıp bütün ödeyen mükellefler, mevcut vergi kararları indirimlerinden yararlanmaya devam edebilecekler.

Esnaf ve sanatkarların azası oldukları odalara olan ödenti borçlarıyla odaların birlik ve azası oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna katılma payı, esnaf ve sanatkarların iş eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları; avukatların ve stajyer avukatların alakalı barolara olan baro kesenekleri ile Türkiye Barolar Birliğine olan staj kredisi borçları; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'na göre iş üyelerinin azası oldukları odalara olan ödenti borçları; Türk Doktorları Birliği Kanunu'na göre iş üyelerinin azası oldukları odalara olan ödenti borçları ile odaların Merkez Konseyi'ne olan birlik payı borçları; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'na göre iş üyelerinin azası oldukları odalara olan ödenti borçları ile odaların Birliğe olan birlik payı borçları da yapılandırılabilecek.

Hazineye Ait Taşınmaz Mülklerin Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Farklılık Yapılması Hakkında Kanun ile ertelenen bazı değerler hariç olmak üzere, alakalı kanunlar uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin karar ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama harekâtlarından kaynaklanan 30 Nisan 2021 tarihi haysiyetiyle ödenmemiş kullanım kıymetleri ve hasılat/ticari kar payları hakikatlerinin tamamı ve bunlara ait gecikme zam ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE aylık metamorfoz oranları hesaplanarak tespit edilecek meblağın ödenmesi halinde, bu alacaklar için hesaplanan gecikme zammı ve faizin tahsilinden bırakılacak.

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE YİNE DEĞERLEME İHTİMALİ

Bütün mükellefiyete tabi ve bilanço temeline göre defter yakalayan Kazanç ve Müesseseler Vergisi mükelleflerinin etkinlerine kayıtlı bulunan taşınmazların yanı gizeme amortismana tabi diğer iktisadi değerlerin 31 Aralık 2021'e kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndaki kapsam, koşul ve kararlara uymak şartıyla yine değerleyebilmelerine ihtimal tanınıyor.

Sat-kirala-geri al operasyonuna veya kira sertifikası ihracına mevzu edilen taşınmaz ve iktisadi bedeller için değerleme harekâtı yapılamayacak.

PRİM BORCU TERTİP ETMESİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan tertip etmeyle kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanlardan, müesseseye kayıt ve patentleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2021 tarihi haysiyetiyle prim borcu bulunanların, bu tarihten evvelki vakitlere ait prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya alakalı kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha evvel ödedikleri primlerin bütün olarak karşıladığı ayın sonu haysiyetiyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise patent tarihi haysiyetiyle sigortalılığı durdurulacak.

Durdurulan müddetler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu vakitlere ait müessese alacakları takip edilmeyerek bunlara müessese alacakları arasında yer verilmeyecek.

Sigortalılıkları durdurulanlardan, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi haysiyetiyle yine başlatılacak.

Ancak daha sonra sigortalı veyahut hak sahipleri tarafından arz edilmesi halinde durdurulan sigortalılık zamanlarının tamamı, arz tarihinde tanımlanacak prime temel hasılat meblağı üzerinden borç meblağı hesaplanarak ihya edilecek.

Hesaplanan borç meblağının tamamını, borcun şartname tarihinden itibaren 3 ay içinde ödedikleri takdirde, bu müddetler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Şartname edilen borç meblağının bu zaman içinde tamamen ödenmemesi halinde bu müddetler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenmiş olan meblağlar alakalının prim ve prime ait borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecek.

İhya edilerek kazanılan hizmet müddetleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacak.

Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla mükellef olduğu bireyler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan müddetler için genel sağlık sigortası kararları uygulanmayacak.

BORCUNU ÖDEYEN VEYAHUT YAPILANDIRANLARIN NEGATİF KAYITLARI DİKKATE ALINMAYACAK

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş tahvil, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Tehlike Merkezine bildirilen şahısların ve kredi alıcılarının mükellefliklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ait negatif kayıtları, yapılan tertip etmeyle dikkate alınmayacak.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Bonolar ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına Ait Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'a ilave edilen geçici maddeye göre sermaye ve/veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden evvel olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin sermaye, faiz ve/veya ferilerine ait ödemelerini aksatan asıl ve tüzel şahısların, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan asıl şahısların ve kredi alıcılarının karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş tahvil, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ait Türkiye Bankalar Birliği Tehlike Merkezi nezdinde yakalanan kayıtları, mevzubahisi borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yine yapılandırılması halinde, bu şahıslarla yapılan finansal harekâtlarda kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Canlı Borsa - Altın Maliyetleri - Döviz Kurları için Bigpara