Son dakika... HSK Genel Kurulu'ndan duruşmaların ertelenmesi tavsiyesi

Son dakika... HSK Genel Kurulu'ndan duruşmaların ertelenmesi tavsiyesi

Hâkimler ve Savcılar Heyeti, ilk derece adli ve yönetimsel yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge yönet duruşmalarının yargı yerlerinde icra edeceği mahkeme, ziyaret ve bulguların 'bütün…

Dominantlar ve Savcılar Heyeti Genel Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı bakanlar kurulusunca alınan 'bütün kapanma' ihtiyatlarının suçlama faaliyetleri doğrultusundan değerlendirilmesi emeliyle, bugün inanılmaz gündemle toplandı.

Buluşmada alınan kararlarla alakalı yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 13 Nisan 2021 tarihli 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Müteveccih Tedbirler' mevzulu genelgesi sonrası, hâkim ve Cumhuriyet savcıları doğrultusundan elastik çalışma usulleri getirildiği, yönetimsel izinli sayılanlar ile çalışma saatlerinin yine tanımlandığı andırdırıldı.

Cumhurbaşkanlığı bakanlar kurulusunda alınan kararlar güzergahında; hâlihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma ve elastik çalışma usullerine yeni bir ekip ihtiyatlar ilave edilerek 'bütün kapanma' yarıyılına geçilmesi kararlaştırıldığı kaydolundu.

Açıklamada, alınan kararlar maddeler halinde şöyle sıralandı:

1 Tutuklu legal lüzumluluk sebebiyle yalnızca tutukluluğun değerlendirilmesi doğrultusundan ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile seri sayılacak değişik iş ve harekâtlar haricindeki ilk derece adli ve yönetimsel yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge yönet duruşmalarının yargı yerlerinde icra edeceği mahkeme, ziyaret ve bulguların 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00’a kadar ertelenmesine,

2 Mahkeme, ziyaret ve bulguların ertelenmesine müteveccih operasyonların doküman üzerinden ve mahkeme açılmadan icra edilmesine, yeni mahkeme günü ile bulgu saatinin, giderleri gider avansından ya da kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü irtibat taşıtlarından istifade edilmek suretiyle anlaşmazlığın taraflarına bildirilmesine,

3 Ceza İdraki Yasau’na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu gidişatlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek mahkemelerin icrasına,

4 Erteleme zamanınca, yargıda maksat zaman uyulamamasının terfi tahlilinde ve denetim sırasında aleyhe değerlendirilmemesine,

5 Erteleme vaktinin hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine,

Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile görüşmelerin, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak, uygun görülmesi halinde sair irtibat taşıtlarından istifade edilmek suretiyle asıllaştırılmasına,

7 Bütün kapanma ihtiyatları kapsamında ertelenmesine karar verilen mahkeme ve adli işlerin, anlaşmazlık mevzusu işin taraflarının hasar görmesini yasaklayacak biçimde, muhtemel mevki, caddeye çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine vazgeçilmesine,

8 Erteleme zamanınca salgının önlenmesine müteveccih ihtiyatlara riayet edilmek suretiyle ihtiyati temkin ve bu operasyona müteveccih itirazların değerlendirilmesi gerektiğine,

9 Erteleme zamanınca adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir vaziyetin mevzubahisi olmadığının, kabahat ve kabahatlilere ait ihbar ile şikâyetlerin yasa önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin öğrenilmesine ve bu hususta lüzumlu hassasiyetin gösterilmesine,

10 Yönetimsel izin hususunda Genel Heyetimizin 14.04.2021 tarihli ve 2021/592 rakamlı kararının aynen uygulanmasına devam olunmasına,

Yönetimsel izinli sayılanların baktığı duruşma ve işler için kurul başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı tanımlanmasına,

11 Erteleme zamanınca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve operasyonları muhtemel olduğunca uzaktan çalışma, mutasyonlu çalışma gibi elastik çalışma usulleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının araştırılması, kararların süresi içerisinde yazılması ve değişik zorunlu adli hizmetlere ait mükellefliklerini imkân dâhilinde konuttan yerine getirmeleri gerektiğinin öğrenilmesine,

12 Salgının ebadı ve adliyelerin lüzumları göz önünde bulundurularak kurul başkanları ve başsavcıların vazife ve yetkileri kapsamında gerekli gelen ilave temkinleri, alakalı mevzuat ve öneri kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine rey birliği ile karar verilmiştir.