Son dakika... Torba teklif Meclis'te yasalaştı

Son dakika... Torba teklif Meclis'te yasalaştı

Ekonomik tertip etmelerin de içinde olduğu torba kanun öneriyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyeti'nda kabul edildi. İşverene sektör ayırımı yapılmadan ayda 75 TL minimum fiyat takviyeyi…

Ekonomiye ait tertip etmeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Farklılık Yapılmasına Dair Kanun Öneriyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyetinde kabul edilerek kanunlaştı.

Kanuna göre, güvenlik korucularının aylık fiyatlarının, minimum fiyatın altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş takma laboratuvarlarında, diş takma teknisyenleri ve diş takma teknikerlerine ait iş ve harekâtlarda dayanakçı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları arasında tertip edilmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan şahıslar, dayanakçı personel olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki evrakı verilmesi düzeyinde hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin hakimiyeti emeliyle Hazine ve Maliye Bakanlığına fiyat alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon lüzumunu karşılayacak hava ayrıştırma kuruluşlarının ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.

2020'de alana gelen zelzelelerde, binaları hasar gören yurttaşlar için devletin ev kredisi açma ve bina yaptırma mükelleflikleri ile alakalı yapılacak iş ve harekâtlarda muhtemel mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının mevzubahisi olmaması, afetzedelere denk miktarda destek eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması emeliyle tertip etme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Makine Müessesesinde doktor ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu müessese ve kuruluşları ile protokol yapmasına olanak veren ve süresi sona eren protokol, daimi tertip etmeye dönüştürülecek.

ÜNİVERSİTELERİN ORTAK OLDUKLARI KOOPERATİFLERDE ABONE HAKKI KALDIRILIYOR

Tertip Etmeyle Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin idare heyetlerinde abone bulundurabilme haklarını tertip eden maddesi yürürlükten kaldırılacak. Böylece kooperatiflerde üniversitelere müteveccih bu özel uygulamadan bırakılarak üniversiteler dahil her ortağın idareye seçilme açısından denk olması hedefleniyor.

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı Harekâtlar ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon tasarısındaki tertip etme ortaklık payı kesintisinden az olması gidişatında, evvelki terk ve kesintilerin oranını parselasyon tasarısındaki tertip etme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar tertip etme ortaklık payı kesintisi yapılabilecek.

Yapılan bu kesinti, tamamlayıcı mahiyette olacak, mükerrer uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Ancak toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45'i geçemeyecek.

Terörle gayretin aktif bir biçimde sürdürülmesi emeliyle nezaret zamanlarının, bazı kabahatlerle alakalı olarak yine tertip edilmesine ve ek nezaret zamanları getirilmesine ait kararların uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 sene uzatılacak.

Rekabet Heyeti Başkanı ve aboneleri, azalıklarının sona ermesinden itibaren iki sene zamanla, görevden ayrıldıkları tarihten evvelki iki sene içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların mevzusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel şahıslarda görev alamayacak ve bu kalitedeki reel ve tüzel şahısları kanunun uygulanmasıyla alakalı yönetimsel süreçlerde Rekabet Müesseseyi nezdinde temsil edemeyecek.

Görevden ayrıldıkları tarihten evvelki iki sene içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen iş personeli ile bu müddet içinde soruşturmayı yürüten personelin himayesinden mesul daire başkanı ve alakalı daire başkan yardımcısı ile başkan yardımcısı, Rekabet Müessesesinden ayrılmalarından itibaren iki sene zamanla, alakalı soruşturmaların mevzusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel şahıslarda görev alamayacak.

Ticaret siyaseti ihtiyatlarından sakınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük değerini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş ödentilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa maliyetlerinden daha düşük maliyetlerden ithal edilen eşyaların himaye uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret siyaseti tedbirlerinin tesirsizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.

Terör örgütleriyle çaba kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, işe ait unvanların kullanılmaması gibi lüzum dinlenen birtakım önlemlere ait tertip etmelerin süresi 1 sene daha uzatılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyetinde kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun'a göre, Türkiye İstatistik Müesseseyi, "özel bütçeli değişik yönetler" kısmında yer alacak.

Türkiye İstatistik Müesseseyi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu yöneti olarak yine teşkilatlandırılacak. Müessese personelinin mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması için 375 sayılı Kanun Kararında Kararname'de zorunlu farklılık yapılacak.

Manililer Hakkında Kanun'da yapılan farklılıkla, ulaşılabilirliğin sağlanabilmesi için gereken mükellefliklerin, Kovid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi halinde, ilk defa sorgulanarak beceriksizliği olduğu tespit edilenler ile daha evvel müddet verilenlere, mükellefliklerinin maliyet ve kalitesine göre ilave müddet ihtimali sağlanacak. Buna göre, teftiş neticesinde alakalı belediye ve kamu müessese ve kuruluşları ile umuma sarih hizmet veren her türlü yapıların ve sarih alanların malikleri ile toplu taşıma vasıtalarının sahiplerine yetersizleri bitirmesi için 1 sene daha ek müddet verilebilecek.

MİNİMUM FİYAT TAKVİYEYİ SÜRECEK

Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı gözetmeleri ve artırmalarını desteklemek için 2016'dan 2020 sonuna kadar sağlanan minimum fiyat takviyeyi sürdürülecek.

2021'de de istihdamı desteklemek için iş eforu maliyetlerini eksiltmek üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak biçimde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira minimum fiyat takviyeyi sağlanacak. Tertip Etme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Karşılıksız çek tertip etme kabahatinden 30 Nisan 2021 haysiyetiyle mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, değişik taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 denk taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin tam neticelerini ortadan kaldırma ihtimali tanınacak.

Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu karar, 30 Nisan 2021'e kadar işlenen kabahatlerde suçlama düzeyinde olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

Bankalar dahil muhtelif firmaların analiz etme, tasfiye ve yönetimi mevzusunda ihtisas müesseseyi olması ve tasfiye sürecinin süratli ve aktif bir biçimde yürütülmesi için Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Kurulunca tasfiyesine karar verilen firmaların tasfiye süreci, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF tarafından yerine getirilecek.

Değişik taraftan firmaların tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı müessese bünyesinde bir araya gelmemesinin, tasfiye sürecinin daha sağlıklı biçimde yürütülmesine katkı sağlayacağı bekleniyor.

TÜTÜN TİCARETİNE MÜTEVECCİH MÜTEVECCİH TERTİP ETMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ ERTELENECEK 

Tertip Etmeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki evrakı almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara müteveccih getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.

Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya bağlantılı bireylerin sahibi veya ortağı oldukları işletmelere müteveccih yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyım olarak ceddilmesine ait karar, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 sene daha uygulanacak.

Kovid-19 salgını sebebi ile asıllaştırılamayan kooperatif genel heyet buluşmaları için kooperatiflere ilave 3 ay müddet verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel heyetlerini 31 Ekim 2021'e kadar yapacak.

Kanunla, terör örgütleriyle çaba kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, işe ait unvanların kullanılmaması gibi lüzum dinlenen birtakım önlemlere ait tertip etmelerin süresi lüzum istikametinde 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 sene daha uzatılacak.

GÜMRÜK MUHAFAZA PERSONELİNE ÖDÜL 

Gümrük hizmetleri ve firaricilikle çaba görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile mucizevi gidişatlarda hayatını ortaya koyarak büyük bereketlikler gösteren gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek.

Buna göre, devletin ekonomik çıkarları, natürel ve kültürel servet, etraf ve cemiyet sıhhati ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık meblağlarının iki katından beş katına kadar, mucizevi gidişatlarda hayatını ortaya koyarak büyük bereketlikler gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık meblağlarının altı katından 24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek.

Bunlardan kontratlı olarak istihdam edilenlere verilecek ödül meblağı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet seneyi aynı olan emsali personel temel alınarak tanımlanacak. Verilecek ödüllere ait öneri ve değerlendirme harekâtları ile uygulamaya ait usul ve temeller, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın fikri üzerine Ticaret Bakanlığınca hazırlanan idaremelikle tertip edilecek.

Borsada kolay operasyon ve düşük kurul için tıklayın