Yargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık

Yargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık

Yargıtay Hukuk Genel Heyeti, kanser hastası yaşlı babası ile kalp hastası annesine senelerce bakan kız evlada vazgeçilen dairenin iadesi doğrultusundaki servetçilerin açtığı davaya son noktayı koydu.

Parasal gidişatı iyi olan baba, kanser olunca kendisine dayanakçı olması için öz kızıyla ‘can verinceye kadar bakım sözleşmesi’ imza attı. Başka bir şehirde ikamet eden kız evlat, kanser hastası babası ile kalp hastası annesiyle senelerce yakından ilgilendi. Yaşlı adam da sözleşme gereği kızına bir daire verdi. Yaşlı adam can verince olanlar oldu. Öteki servetçiler Asliye Hukuk Duruşması’nin yolunu yakaladı.

Yaşlı adamın 14.06.2011 tarihinde ölüm ettiğini, geriye servetçi olarak tarafların kaldığını, murisin servetçilerinden mülk kaçırmak emeliyle bir daireyi davalı kızına can verinceye kadar bakma sözleşmesi ile devrettiğini öne sürdüler. Konutlu ve çocuklu olan davalının başka şehirde oturan babadene bakmasının muhtemel olmadığını, ayrıca murisin eşinin yaşamda ve sıhhatli olması sebebiyle ona bakabilecek eforda olduğunu, asıl emelin bakım sağlamak değil bağış olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin servet hisseyi oranında tapu iptali ve patent isteğinde bulundu.

Gözden KaçmasınSalgın ne zaman bitecekSalgın ne zaman bitecekHaberi Görüntüle

Davalı kız evlat ise babasının kanser hastalığı sebebiyle ölüm ettiğini, annesinin de kalp hastası olduğunu ve her ikisine beraber baktığını, bizzat konutlarına giderek bu biçimde iki sene baktığını, bazen de kendi konutlarında baktığını, böylece murise yedi sene süresince bakıp ilgilendiğini, bunun üzerine babasının da kendiliğinden taşınmazı ismine patent ettirdiğini beyan ederek, davanın reddini korundu.

Duruşma, kız evladın hasta babadene bakmasını Türk örf ve adetlerine bağlayarak davanın kabulüne hükmetti. Duruşmanın, mülk kaçırılma kararı Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından, “Murisle servet vazgeçenle davalı tarafın ilgilendiği, can verinceye kadar bakma akitlerinin ivazlı akitlerden olup davalının bakım borcunu yerine getirdiği, servet vazgeçenin mülk kaçırma emeli olsa idi tüm malvarlığını devredebilecekken bunu yapmadığı dolayısıyla temlikin asıl bakım karşılığı olduğu mülk kaçırmanın kastedilmediği anlaşılmaktadır” bahanesiyle bozuldu. Yine görülen davada Duruşma, ilk kararında dayanınca devreye bu defa Yargıtay Hukuk Genel Heyeti girdi.

Gözden KaçmasınBakan Akar duyurdu Cezalandırma operasyonlarında 44 terörist etkisiz hale getirildiBakan Akar duyurdu! 'Cezalandırma operasyonları'nda 44 terörist tesirsiz hale getirildiHaberi Görüntüle

MÜLK KAÇIRILSAYDI BİR DAİRE İLE HUDUTLU KALMAZDI

Hayırlı ve sadakatli evlada verilen bir dairenin servet kaçırmak olmadığına hükmeden Yargıtay Hukuk Genel Heyeti emsal bir karara imzalaydı. Kararda şöyle denildi: “Servet vazgeçen 1938 doğumlu olup, 14.06.2011 tarihinde ölüm etmiştir. Geride sağ eşi ile kendisinden evvel ölüm eden oğlunun çocukları ve şikayetçi oğlu ile davalı kızı servetçi olarak kalmıştır. Servet vazgeçen yerleşim kalitesindeki dava mevzusu taşınmazını 12.05.2010 tarihinde can verinceye kadar bakma sözleşmesiyle davalı kızına devretmiş, şikayetçi oğlu tarafından asıl emelin bağış olduğu, servetten mülk kaçırma emeliyle, muvazaalı olarak temlikin yapıldığı ileri sürülerek eldeki dava açılmıştır. Ancak dosyadaki kanıtlar araştırıldığında, servet vazgeçenin can vermeden evvelki son yedi senesini kanser hastası olarak geçirdiği, davalı kızının kendisi ile ilgilendiği, hem sağlık kurumunda hem de konutta kalarak babadene baktığı, bu sırada kalp operasyonu olan annesine de bakıp ilgilendiği anlaşılmakta olup, servet vazgeçen tarafından kızının sağladığı bu bakım ve ileride de kendisine bakıp gözetmesi emeliyle dava mevzusu taşınmazın devredildiği sarihtir. Nitekim can verinceye kadar bakma sözleşmesi yapıldıktan sonra davalı babasının yanına taşınmış, yaşlı ve hastalanan murise vefatına kadar bakarak sözleşmeyle üstlendiği edimini ifa etmiştir. Parasal gidişatı iyi olan murisin dava mevzusu taşınmaz dışında iki değişik şehirde ev kalitesinde dört ayrı bağımsız kısım ile 300 dönüm kadar arazi sahibi olduğu dosya kapsamından anlaşılmakta olup, mülk kaçırma emeli taşıması hâlinde murisin başka taşınmazlarını da devredebilecekken bunu yapmadığı da sarihtir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, can verinceye kadar bakıp gözetme şartı ile yapılan temliki harekâtın geçerliliği için sözleşmenin tertip edildiği tarihte bakım alacaklısının özel bir bakım lüzumu içerisinde bulunması lüzumlu değildir. Bu gereksinmenin sözleşmeden sonra doğması ya da bu sözleşmede tarafların hak ve borçları bakım alacaklısının ömrüyle hudutlu olduğundan bakım alacaklısının vefatına kadar çok kısa bir vakit sürmüş olması da sözleşmenin geçerliliğine tesirli değildir. Tüm bu olgular karşısında, murisin taşınmazını yalnızca bir görünüş alana getirmek için değil de dürüst olarak bakım temini için can verinceye kadar bakma sözleşmesiyle devrettiği, öteki servetçilerinden mülk kaçırma emelini taşımadığı, bakım borçlusu olan davalının da babadene bakarak karşı edimini ifa ettiği anlaşılmakta olup, asıl bakım karşılığı yapılan sözleşmenin muris muvazaası sebebiyle geçersiz olduğundan söz edilemez. O hâlde; Hukuk Genel Kurulunca da özümsenen Özel Daire bozma kararına uyularak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, duruşmaca evvelki kararda katlanılması usul ve kanuna terstir. Duruşma kararının bozulmasına rey birliği ile karar verilmiştir.”

Gözden KaçmasınKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıHaberi Görüntüle